Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz organizowania i wspierania wydarzeń dotyczących: zarządzania (Governance, kontroli zarządczej), zapewnienia zgodności (Compliance), audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć, zapobiegania oszustwom i korupcji.

Cel ten jest realizowany poprzez następujące działania:

 1. współpracę z organizacjami, instytucjami, instytutami, przedsiębiorstwami, uczelniani, i stowarzyszeniami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym zadaniami Fundacji;

 2. organizowanie i wspieranie wydarzeń i publikacji w zakresie zarządzania, zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, zapobiegania i wykrywania oszustwom i korupcji;

 3. modernizację programów dydaktycznych i warsztatów badawczych w zakresie działania FEJS;

 4. wspomaganie innowacyjnych projektów, tłumaczenie na język polski i publikacja oraz promowanie obowiązujących i nowych standardów międzynarodowych mających zastosowanie w zakresie działania FEJS;

 5. wspieranie rozwoju, nowych dla Polski, profesji i zawodów.

Zakresem działalności Fundacji jest:

 1. tłumaczenie i promowanie międzynarodowej wiedzy (m.in. standardów, wytycznych działania), wspieranie projektów wydawniczych o tematyce wynikającej z celów Fundacji;

 2. promowanie współpracy międzynarodowej polskiego biznesu i administracji w zakresie przepływu doświadczeń o tematyce wynikającej z celów Fundacji;

 3. organizowanie i wspieranie wydarzeń krajowych i międzynarodowych, kongresów, konferencji, w tym prelekcji/wykładów, odczytów, warsztatów, szkoleń, itp.;

 4. działalność naukowa, wydawnicza, oświatowa i szkoleniowa;

 5. prowadzenie bieżącej ewaluacji działalności statutowej,

 6. przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i subwencji, przyznawanie Nagrody FEJS.