Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych, kontrolerów, osób przygotowujących się do pracy w audycie, kontroli. Program rozpoczyna serię 3 szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Pierwsze szkolenie daje podstawową dawkę wiedzy opartą na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, którzy kontrolowali i od kilku lat audytują zamówienia publiczne. Autorski program dostosowany do potrzeb osób badających obszar zamówień publicznych.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatów z elementami wykładów).

Zarys programowy szkolenia:

 • W trakcie szkolenia uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą następujące tematy:

 • Definicje w ustawie Prawo zamówień publicznych,

 • Zakres podmiotowy ustawy oraz przedmiotowy ustawy,

 • Wyłączenia stosowania przepisów ustawy,

 • Usługi niepriorytetowe,

 • Zamówienia mieszane,

 • Zasady udzielania zamówień publicznych,

 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: przeprowadzenie dialogu technicznego, opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: publikacja ogłoszenia lub inna forma wszczęcia postępowania, wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokonywanie zmian jej treści, zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, otwarcie ofert, wyjaśnianie treści złożonych ofert, wykluczanie wykonawców, odrzucanie ofert,

 • Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania),

 • Sporządzenie protokołu postępowania,

 • Udzielenie zamówienia i wykonywanie czynności z tym związanych,

 • Tryby udzielania zamówień publicznych: przesłanki stosowania poszczególnych trybów, kolejne kroki w postępowaniu, w zależności od zastosowanego trybu,

 • Środki ochrony prawnej.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland, FEJS, PBSG potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.