Szkolenie kierowane jest zarówno do pracowników audytu i kontroli wewnętrznej, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za realizacje procedur o udzielenie zamówienia oraz do doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami procedury.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatów z elementami wykładów).

Zarys programowy szkolenia:

 • Zaznajomienie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej,

 • Analiza przeważnie występujących nieprawidłowości w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście popełnianych błędów związanych m. in. z opisem przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości zamówienia, zastosowaniem niewłaściwego trybu udzielania zamówienia publicznego, z brakiem wymaganych informacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy w ogłoszeniu zamówienia,

 • Przegląd najczęściej popełnianych błędów podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pojawiających się nieprawidłowości związanych m. in. z niewywiązaniem się zamawiającego z wszystkich wymaganych ustawowo obowiązków związanych z udzielaniem wyjaśnień, wprowadzaniem zmian w dokumentach niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, brakiem zastosowania procedury uzupełniania dokumentów, dokonywaniem oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców i inne,

 • Omówienie nieprawidłowości mogących się pojawić w związku z realizacją umowy, zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie popełnianych błędów związanych z dokonywaniem zmian umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy brakiem egzekwowania zapłaty kar umownych, w przypadkach określonych w umowie,

 • Przedstawienie przepisów dotyczących poniesienia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z naruszeniem ustawy Pzp,

 • Taryfikator korekt finansowych za naruszenie przepisów ustawy Pzp.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.