Nowoczesne warsztaty na rzecz zwiększania efektywności.

Celem szkolenia jest:

 • Profesjonalne przygotowanie do etycznego realizowania zadań dot. wielozakresowych aspektów kontroli zarządczej i związanych z tym efektywnych, oszczędnościowych działań wspierających realizowanie misji i strategii rozwoju, zgodnie z najwyższymi standardami,

 • Poznanie współczesnych podejść i narzędzi z zakresu kontroli zarządczej,

 • Doskonalenie osobistych umiejętności wspierających realizowanie celów kontroli zarządczej w zarządzaniu ukierunkowanym na minimalizowanie kosztów i generowanie wyników wspierających wizerunek, ograniczających nieetyczne zachowania.

  Czas trwania:

  2 dni (16 godzin zajęć).

  Zarys programowy szkolenia:

 • Kontrola zarządcza w aspekcie zarządzania przez instrukcje i przez wartości: budowa na etyce czy procedurach,

 • System Coso w standardach kontroli zarządczej,

 • Komponenty określające zadania dla rozwoju ukierunkowanego na oszczędności,

 • Środowisko kontroli zarządczej – pierwszy element systemu oddziaływujący na proces,

 • Wspólne wartości i cele – jako wymiar etycznej kontroli zarządczej,

 • Etyczna kontrola zarządcza wspierająca efektywność, jakość i wizerunek,

 • Psychologiczne aspekty zarządzania w kontroli zarządczej,

 • Budowanie etycznej firmy ukierunkowanej na oszczędności przez kontrolę zarządczą,

 • Zarządzanie przez wartości jako najefektywniejsze narzędzie motywacji i wyzwalania potencjału do realizowania celów,

 • Kodeks etyczny – najważniejsze aspekty tworzenia i wdrażania,

 • Upowszechnianie etycznych postaw i zachowań poprzez kontrolę zarządczą,

 • Kontrola zarządcza z perspektywy danych biokomputera zarządzających i pracowników,

 • Promocja zachowań społecznie odpowiedzialnych,

 • Kreowanie więzi na rzecz efektywnej współpracy, zmniejszającej koszty działania,

 • Wzmocnienie motywacji i satysfakcji pracowniczej przez etyczne podejście kontroli zarządczej,

 • Kaizen i lean w procesie kontroli zarządczej – aspekty efektywnych zmian pozbawionych strat,

 • Informacja – zapobieganie i reagowanie na ryzyko,

 • Zarządzanie ryzykiem i zysk z odpowiedzialności,

 • Odpowiedzialność kadry kierowniczej i kadry pracowniczej – wpływ na wyniki kontroli zarządczej,

 • Compliance. Mierniki jako narzędzie mierzenia efektywności.

 • Psychologia i zrozumienie przez pracowników interpretacji mierników przyjętych do realizacji,

 • Systemy reprezentacji i interpretacja mierników z perspektywy map rzeczywistości,

 • Siła sprawcza słowa, gestu, zachowania w kontroli zarządczej. Behawioryzm w kontekście norm i wartości. Partnerskie relacje w procesie upowszechniania etycznych zachowań.

  Materiały:

  • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

  • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

  • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

  • Komplet materiałów biurowych.

  Certyfikat:

  • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.