• szkolenie realizowane będzie w formie intensywnych warsztatów kompetencji społecznych

 • w trakcie szkolenia wykorzystywane będą aktywne metody dydaktyczne – podstawowe treści przekazywane będą w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy będą realizowali w ramach każdego modułu tematycznego zadania praktyczne indywidualne i grupowe, rozwiązywali testy umożliwiające diagnozę kompetencji społecznych, uzyskają informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji oraz kierunków dalszego doskonalenia, będą brali udział w symulacji przygotowania i przeprowadzania prezentacji oraz w dyskusji moderowanej przez trenera

 • zadania i ćwiczenia praktyczne będą dostosowane do specyfiki faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkolenia w ich praktyce zawodowej

 • testy kompetencyjne stosowane w trakcie szkolenia to znormalizowane narzędzia psychometryczne

 • trenerzy przygotowani są do wykorzystywania procesu grupowego w trakcie szkolenia i elastycznego reagowania na interakcje i sytuacje interpersonalne pojawiające się w trakcie szkolenia

Czas trwania

2 dni 16h x45 min (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

 • trening umiejętności przygotowania prezentacji

 • trening umiejętności prezentacji i sterowania przebiegiem spotkania

 • trening pozytywnej autoprezentacji

 • trening umiejętności skutecznej komunikacji w trakcie spotkania

 • trening umiejętności konstruktywnego wywierania wpływu na uczestników spotkania

 • trening umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem

 • trening umiejętności prawidłowego wykorzystywania materiałów wizualnych

 • trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie wystąpień publicznych, przedstawiania sprawozdania/ raportów z audytu wewnętrznego/kontroli

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

1. Planowanie przebiegu spotkania

 • określanie celów, rodzaje celów, operacjonalizacja celów spotkania

 • tworzenie scenariusza prezentacji

 • analiza słuchaczy i indywidualizacja sposobu prezentacji

 • przygotowanie się do prezentacji

2. Reguły prezentacji

 • etapy prezentacji

 • co trzeba wiedzieć o uczestnikach spotkania – prezentacja naturalnego zespołu reakcji uruchamianego w sytuacji bycia uczestnikiem spotkania

 • pozytywna autoprezentacja i budowanie autorytetu

 • niewerbalne zachowanie się w trakcie wystąpień publicznych

 • techniki nawiązywania kontaktu i przełamywania negatywnego nastawienia słuchaczy

 • metody sterowania zachowaniem innych w trakcie prezentacji i techniki wywierania wpływu

 • zasady etykiety zawodowej w sytuacji prezentacji

 • błędy w trakcie prezentacji 

3. Trudne sytuacje w trakcie spotkania zawodowego

 • tzw. „trudni ludzie” – osoby utrudniające przebieg spotkania i reakcja na ich zachowanie

 • techniki reagowania na opór, sprzeciw, krytykę

 • podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne

 • wyrażanie poparcia i sprzeciwu

 • rozpoznawanie i reagowanie na manipulacje psychologiczne i zachowania destrukcyjne lub konfrontacyjne

4. Radzenie sobie z emocjami, tremą i stresem

 • geneza, fazy i konsekwencje stresu

 • techniki relaksacji

 • praca z przekonaniami

 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 • metody 

5. Przygotowanie materiałów   wizualnych

 • rodzaje materiałów wizualnych i reguły posługiwania się nimi

 • zasady przygotowania i wykorzystywania prezentacji multimedialnych

 • przygotowanie materiałów wizualnych (komputer, materiały informacyjne, plansze, plakaty i in.)

 • błędy w posługiwaniu się materiałami wizualnymi w trakcie prezentacji

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez Fundację.