Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności i pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnego realizowania zadań – współpracy na różnych poziomach, zgodnie ze światową konwencją „zespół bohaterem dnia”,

 • Podniesienie poziomu motywacji i efektywności w kontaktach na różnych poziomach, wspierających kulturę organizacji, przekładających się na wizerunek,

 • Rozpoznanie własnych preferencji osobowościowych przydatnych w budowaniu relacji i tworzeniu więzi,

 • Nauka światowych trendów skutecznych i sprawnych zachowań (parametry werbalne, niewerbalne i pozawerbalne), wspierających osiąganie celów w działaniach procesowych i projektowych,

 • Budowanie więzi opartych na perswazji, sprzyjających efektywnej współpracy i motywacji,

 • Wykształcenie efektywnych działań nastawionych na sprawną i skuteczną współpracę oraz motywację.

  Jak wynika z naszych doświadczeń warsztaty są istotnym wsparciem dla integracji wewnętrznej i wpływają znacząco na kulturę organizacji, uznanej za najważniejsze spoiwo w relacjach, likwidowanie nawyków i tworzenie nowych wartości dla rozwoju, opartego na wzajemnym zaufaniu.

  Czas trwania:

  1 dzień (8 godzin zajęć).

  Tematyka obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Kreowania kompetencji opartych na budowaniu więzi, wzajemnego zaufania w procesie współpracy i realizowania strategii firmy,

 • Uwarunkowania współczesnego otoczenia – wpływających na wyniki,

 • Rozpoznanie własnych preferencji na tle grupy i zespołu z określeniem i wypracowaniem zmiany postaw i zachowań,

 • Ekonomicznego podejścia do realizowania zadań,

 • Czynniki integrujące zespół, wspierające kreatywność oraz motywację,

 • Werbalne, niewerbalne i pozawerbalne środki oddziaływania i integrowania,

 • Pozytywnego myślenia jako kompetencji biznesowej tworzącej nowe wartości wspierającej zadania procesowe i projektowe,

 • Strategii radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz eliminowaniem konfliktów.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.