Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji:

Andrzej Nartowski, Agnieszka Purgat, Leszek Taterka, Marcin Zastawa

Zarząd Fundacji:

Edmund J. Saunders – Prezes Zarządu

Nota biograficzna Prezesa Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

 1. Jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorujących.

 2. Składa się od dwóch do pięciu osób wybranych przez Fundatora.

 3. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 5. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji po akceptacji Fundatora.

 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona, wytyczanie kierunków jej działalności i nadzór nad ich realizacją,

 4. zatwierdzanie programów działania Fundacji,

 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie ich stanowisk w Zarządzie,

 6. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu wysokości ich wynagrodzenia,

 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Fundatora,

 8. przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu, dokonywanie oceny działalności Zarządu Fundacji,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium.

 10. wyrażanie zgody na działania Zarządu Fundacji

 11. wyrażanie zgody na dokonanie zmiany statutu.

Do uprawnień Rady Fundacji należy:

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań nadzorczych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 3. powołanie biegłych do zbadania sytuacji finansowej Fundacji.

 4. uchwalenia regulaminu Fundacji.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio: na czas pełnienia funkcji albo trwania stosunku pracy.

Zarząd Fundacji:

 1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwoływani przez Radę Fundacji w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, albo innej umowy, na podstawie której członek Zarządu wykonywał czynności członka Zarządu Fundacji, jeżeli taka umowa była zawarta.

 4. Zarząd działa zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji i regulaminu Fundacji, o ile zostanie on uchwalony przez Radę Fundacji.

Kompetencje Zarządu Fundacji:

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Fundacji,

 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 3. uchwalanie programów działania Fundacji,

 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów,

 7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody pracowników Fundacji, zatrudnionych w Fundacji,

 8. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.