1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Edmunda J. Saundersa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu, w dniu 19ego sierpnia 2014 r. przez Notariusza E. Dorota Drożdż, ul. Nowowiejska 20/3, 61-732 Poznań, zapisanym w  Repertorium A pod numerem 9.792/2014.

  2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz.203, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

  3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

  4. Działalność Fundacji jest działalnością pożytku publicznego.

  5. Fundacja może używać skróconej nazwy „FEJS”.

Fundator:

Fundatorem jest Edmund J Saunders

Do wyłącznych kompetencji Fundatora należy:

  • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę i Zarząd Fundacji;

  • podejmowanie decyzji w przedmiocie ustanowienia nagród i nadawania odznaczeń oraz honorowych godności osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji;

  • Nagroda Fundacji E. J. Saunders’a.